วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2563
จ้างเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับเด็กเล็ก (ชุมชนฟ้าอัมพร) เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเช่าเก้าอี้พลาสติก และชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงและทำเวที โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำข้าวต้ม โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง