วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างเครื่องเสียงพร้อมจอภาพ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างทำข้าวต้มถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสาร (รถบัส) ในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนวันหยุดนักขัตฤกษ์ 23 ตุลคม วันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง