วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงารน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุของขวัญของเล่นสำหรับเป็นรางวัลกับเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นบ้านลม โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งปลั๊กไฟและสายไฟ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างทำข้าวกล่องและอาหารว่าง โครงการจัดงานวันเด้กแห่งชาติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง