วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน
20  ม.ค. 2563
ซื้อสื่อการศึกษาปฐมวัย ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสื่อ การเรียนการสอน ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุในกิจกรรมคัดแยกขยะลงถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๘๙๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (กีฬาเทนนิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (กีฬาเทนนิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง