วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๔๑ สระแก้ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ
14  พ.ย. 2562
จ้างทำผ้ากันเปื้อนและหมวกพร้อมสกรีนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าด้านอาหาร ปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าด้านอาหาร ปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าด้านอาหาร ปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจัดการแข่งขันนันทนาการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชน 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเช่าเต็นท์และเก้าอี้ใช้ในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง