วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๗๕๗๑ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน บน.๓๒๓๑ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๑-๐๘๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 6622 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง