วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยแยกกักตัวชุมชน (COMMUNITY Isolation) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยแยกกักตัวชุมชน (COMMUNITY Isolation) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยแยกกักตัวชุมชน (COMMUNITY Isolation) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยแยกกักตัวชุมชน (COMMUNITY Isolation) (ที่นอน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยแยกกักตัวชุมชน (COMMUNITY Isolation) (ที่นอน) จำนวน 1 งาน
5  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง