วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๔๗๕๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทาสีงานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างพิมพ์ใบสั่งซื้อน้ำมัน จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินประจำปีของสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ เพื่อเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๘๖๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง