วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๗๑๙๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ชุมชนฟ้าอัมพร) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง