วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 2305 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเชาไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-8421 สระแก้ว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อโครงแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง