วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๑๒๓๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ชุมชนฟ้าอัมพร) เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน น.๑๐๑๗ สระแก้ว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง