วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำหมันโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่ีองรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข-๑๑๓๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน กจ ๑๒๓๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 240 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง