วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำไฟประดับและจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างทำแผ่นพีพีบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างติดตั้งไฟพัดหมุนหลากสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 8544 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๓,๔๓๘ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง