วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างเหมาเคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮ โครงการปรับปรุงสภาพและขุดลอก คู คลองภายในสวนกาญจนาภิเษก ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างทำข้าวต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน 2973 สระแก้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง