วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำข้าวต้ม โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ 2305 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนนำด้านสุขภาพ ปี2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง