วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๘๖๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสีงานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง