วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0941 สระแก้ว จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ฟ้าอัมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อน้ำยากำจัดเชื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง