วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับเด็กเล็ก (ชุมชนฟ้าอัมพร) เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเช่าเก้าอี้พลาสติก และชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงและทำเวที โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง