วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ ๗ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ ๓ ทะเบียน ๘๑-๐๘๙๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID?19 ) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (เจลแอลกอฮอลล์และถุงมือไนไตร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ( น้ำยาฆ่าเชื้อ ) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบ thermal infared) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID?19 ) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๙๖๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9884 สระแก้ว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง