วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงารน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุของขวัญของเล่นสำหรับเป็นรางวัลกับเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นบ้านลม โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งปลั๊กไฟและสายไฟ ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างทำข้าวกล่องและอาหารว่าง โครงการจัดงานวันเด้กแห่งชาติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเช่าเต็นท์ เก้าอี้พลาสติกและชุดโต๊ะกลม โครงการจัดงานวันเด็ก ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีและวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง