วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสื่อ การเรียนการสอน ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุในกิจกรรมคัดแยกขยะลงถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๘๙๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (กีฬาเทนนิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (กีฬาเทนนิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง