วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็กประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุกรณ์โครงการสานสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถแบคโฮล ทะเบียน ตค ๖๖๒๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง