วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๑-๐๘๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 6622 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน
20  ม.ค. 2563
ซื้อสื่อการศึกษาปฐมวัย ศพด.บ้านกิโลสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง