วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมพิมพ์โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๙๖๑ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๔๔๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง