วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบศาสนพิธีการต่าง ๆ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นายจี๊ดแสงทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางอำนวยพร พูลเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางเสมอ ยิ้มใจดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางสาววิมล สมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางสง่า เม็งกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางบุญศรี จันทร์กระแจะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง