วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงและย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ไฟดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการวันแม่ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0866 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บจ-8804 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง