วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งถังดับเพลิงภายในชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง