วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๗๑๙๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ชุมชนฟ้าอัมพร) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๗๕๗๑ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน บน.๓๒๓๑ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง