วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อโครงแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง