วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุในโครงการล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0866 สระแก้ว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เจลแอลกอฮอลล์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบศาสนพิธีการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการพัฒนาอาคารและซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง