วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0095 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กตพ.226 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๘๐ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข-9731 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเบอร์ 4 ทะเบียน บง-8443 สระแก้ว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง