วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน กจ ๑๒๓๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 240 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านกิโลสอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 2305 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเชาไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-8421 สระแก้ว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ