วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชรชน เทศบาลอรัญคัพ (กีฬาตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (กีฬาตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๘๙๖๕ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (กีฬาตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (กีฬาเซปักตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง