วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมพิมพ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID?19 ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (กีฬาบาสเก็ตบอล) รุ่นประชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (กีฬาบาสเก็ตบอล) รุ่นประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข - ๑๑๓๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างโครงจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (กีฬาบาสเก็ตบอล) รุ่นประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำหมันโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่ีองรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข-๑๑๓๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง