วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2563
จ้างทำข้าวต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน 2973 สระแก้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง