วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หน้ากากอนามัยผ้า เครื่องวัดไข้อินฟาเรด ถุงมือยาง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เจลแอลกอฮอลล์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งมุ้งลวด อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง