วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2563
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในชุมชน กม.๒ ฝั่งซ้าย (ซอยข้างบ้านนางจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อตาข่ายเชือก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง