วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 30 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างทำสติ๊กเกอร์เคลือบหน้าพร้อมใส่กรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 ชุมชน กม.2 ฝั่งขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างตาข่ายกันนกพิราบ ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ทั้ง ๘ จุด จำนวน ๒๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง