วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2563
จ้างต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ฟ้าอัมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อน้ำยากำจัดเชื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
16  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์จอ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง