วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ( น้ำยาฆ่าเชื้อ ) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบ thermal infared) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID?19 ) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๙๖๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9884 สระแก้ว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0941 สระแก้ว จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง