วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อเอกสารแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฏร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะแและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นายภิรมย์ สีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นายเหมี่ยง ลุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมผนังกันดิน (คลองห้องเก็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง