วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุกรณ์โครงการสานสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถแบคโฮล ทะเบียน ตค ๖๖๒๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ ๗ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ ๓ ทะเบียน ๘๑-๐๘๙๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID?19 ) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (เจลแอลกอฮอลล์และถุงมือไนไตร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง