วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมพิมพ์โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๙๖๑ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๔๔๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็กประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง