วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2563
จ้างทำเอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการส่งเสริมจริยธรรมและเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-0941 สระแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวังปลาตอง ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง