วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนขั้นเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว ชุมชนหน้าโรงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรโข่งแบบสายสะพาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน (แบบเข็น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง