วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อถังขยะโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมพิมพ์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้ออะไหล่เครื่องครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง