วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนประตูห้องภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดทำสวนหย่อมหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทาสีงานจราจร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและซ่อม ศูนย์พัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(ชุมชนฟ้าอัมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง