วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบศาสนพิธีการต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการพัฒนาอาคารและซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งถังดับเพลิงภายในชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง