วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(นมเสริมโภชนาการเด็ก)โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก)โครงการส่งเสรและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในและนอก ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการทันตแพทย์เคลื่อนที่และการดูแลช่องปาก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาศตร์หรือการแพทย์โครงการทันตแพทย์เคลื่อนที่และการดูแลช่องปาก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการทันตแพทย์เคลื่อนที่และการดูแลช่องปาก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมพิมพ์โครงการทันตแพทย์เคลื่อนที่และการดูแลช่องปาก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนโครงการทันตแพทย์เคลื่อนที่และการดูแลช่องปาก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง