วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๔๘๐ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข-9731 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเบอร์ 4 ทะเบียน บง-8443 สระแก้ว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุในโครงการล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0866 สระแก้ว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เจลแอลกอฮอลล์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง