วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (กีฬาตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๘๙๖๕ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (กีฬาตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลอรัญคัพ (กีฬาเซปักตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0095 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กตพ.226 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง