วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
ซื้อถังหมัก โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสร้างเด็กสุขภาพดี(กิจกรรมที่2)หนูน้อยฟันสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัด ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสร้างเด็กสุขภาพดี(กิจกรรมที่4)ตรวจสุขภาพประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81-0870 สระแก้ว จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง