วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มขวดใสสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างทำข้าวต้มถวายพระภิกษุสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธี ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม/อาหารและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กระดับชั้นเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม/อาหารและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง