วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อตาข่ายเชือก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง