วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 ชุมชน กม.2 ฝั่งขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างตาข่ายกันนกพิราบ ตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ทั้ง ๘ จุด จำนวน ๒๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในชุมชน กม.๒ ฝั่งซ้าย (ซอยข้างบ้านนางจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง