วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะแและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นายภิรมย์ สีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นายเหมี่ยง ลุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมผนังกันดิน (คลองห้องเก็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 30 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างทำสติ๊กเกอร์เคลือบหน้าพร้อมใส่กรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง