วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกแท้ Fuji Xerox จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 3 หมายเลขทะเบียน 81-0893 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ม่านปรับแสง จำนวน 9 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ต่างๆ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลข ทะเบียน กข-7472 สระแก้ว จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง