วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
จ้างทำข้าวกล่องสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณด่าน ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มขวดใส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อเอกสารแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฏร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง