วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 4756 สระแก้ว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 15,000 BTU ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งระบบเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-1817 สก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 1 ทะเบียน 81-0892 สระแก้ว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 9780 สระแก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง