วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2563
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการลีลาศเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวังปลาตอง ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง