วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นายบุญมี มั่งจิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(สังเวียน ละมาต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสัตวแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2564
จ้างทำคู่มือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 1 ทะเบียน 81-0892 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน 81-5622 สระแก้ว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อกระดาษต่อเนื่องในการจัดพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง