วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-0941 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุปกรณ์ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิมยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำชั้นวางไมค์ห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง