วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้ออะไหล่เครื่องครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างทำเอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับโครงการส่งเสริมจริยธรรมและเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-0941 สระแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง