วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-0941 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี และ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง จำนวนเงิน 539,814.60 บาท ภาคเรียนที่2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ชุมชนฟ้าอัมพร) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านกิโลสอง) ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 124,025.20 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรีและโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ภาคเรียนที่2/2563 จำนวน 1,009,483.80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อของขวัญสำหรับในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องรับขยายเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลพิมพิ์อิงค์เจ็ท ในโครงการวันขึ้นปีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง