วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ เบอร์ 7 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างทำตระแกรงเหล็กแยกประเภทขยะและตู้รวบรวมขยะอันตราย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำสายคล้องบัตรพนักงานแบบซับลิเมชั่น 15 mm จำนวน 300 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง