วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในและนอก ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการทันตแพทย์เคลื่อนที่และการดูแลช่องปาก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาศตร์หรือการแพทย์โครงการทันตแพทย์เคลื่อนที่และการดูแลช่องปาก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการทันตแพทย์เคลื่อนที่และการดูแลช่องปาก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมพิมพ์โครงการทันตแพทย์เคลื่อนที่และการดูแลช่องปาก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนโครงการทันตแพทย์เคลื่อนที่และการดูแลช่องปาก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนประตูห้องภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดทำสวนหย่อมหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทาสีงานจราจร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง