วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รถเข็น แบบ 2 ล้อ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ถังอัดอากาศ (สำรอง) จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ำร้อน จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานลอยหน้าโรงเรียนสำเร็จวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8421 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง