วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสร้างเด็กสุขภาพดี(กิจกรรมที่4)ตรวจสุขภาพประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81-0870 สระแก้ว จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(นมเสริมโภชนาการเด็ก)โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก)โครงการส่งเสรและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง