วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางเสมอ ยิ้มใจดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางสาววิมล สมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางสง่า เม็งกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางบุญศรี จันทร์กระแจะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถตู้คอนเทรนเนอร์ ทะเบียน 80-8541 สระแก้ว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม (CCTV) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง เบอร์ 8 ทะเบียน 80-9891 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 881-0866 สระแก้ว และรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81-0870 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง