วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2563
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม/อาหารและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กระดับชั้นเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม/อาหารและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อถังหมัก โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสร้างเด็กสุขภาพดี(กิจกรรมที่2)หนูน้อยฟันสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัด ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง