วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรโข่งแบบสายสะพาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน (แบบเข็น) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบศาสนพิธีการต่าง ๆ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นายจี๊ดแสงทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางอำนวยพร พูลเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง