วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกน้ำเบอร์ 1 ทะเบียน 81-0892 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน 81-5622 สระแก้ว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อกระดาษต่อเนื่องในการจัดพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนขั้นเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว ชุมชนหน้าโรงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง