วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายถนนคนเดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในสวนกาญจนาภิเษก สวน ๒ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่งสว่าง LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ จำนวน ๒๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสวนกาญจนาภิเษก ติดตั้งเสาไฟ้ฟ้าพร้อมส่องสว่างในส่วนที่ไม่มีภายในสวนกาญจนาภิเษกฯ จำนวน ๒๗ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยจัดซื้อทีวี ชนิด LED ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๘๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๓,๑๐๐.-บาท สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลภายในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)