วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างทำอาหารกลางวันในวันอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในวันอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมจอฉายในวันอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอลโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)