วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อคูลเลอร์ต้มน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง