วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0866 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างศูนย์รักษาความปลอดภัยของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตู้คอนเทรนเนอร์ ทะเบียน 80-8541 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81-0870 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ค่าวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว