วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน บจ 8804 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถตู้คอนเทรนเนอร์ ทะเบียน 80-8541 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถกวาดดูดฝุ่น ทะเบียน ๘๐-๘๕๔๐ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0867 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานครูภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน , อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0866 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๑-๕๖๒๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง